ShellSpiraxEP80封面

日本壳牌 Shell Spirax EP80

        

 

Shell Spirax EP80 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

壳牌施倍力日系地铁齿轮箱油

 

Shell Spirax EP80 特性:

粘度40℃:66

性能优势:极压性,防腐蚀性,氧化稳定性,抗泡性。

 

Shell Spirax EP80 应用:

日系地铁齿轮箱。

 

产品分类

Shell Spirax EP80 日本壳牌 昭和壳牌 シェル 施倍力 日系地铁 齿轮箱油