ShellThermiaB封面

日本壳牌 Shell Thermia B

        

 

Shell Thermia B 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

壳牌高温导热油/传热油

 

Shell Thermia B 特性:

粘度40℃:25

性能优势:使用温度范围广,氧化稳定性,热稳定性。

 

Shell Thermia B 应用:

密闭式热传导系统。

 

产品分类

Shell Thermia B 日本壳牌 昭和壳牌 シェル 热美亚B 导热油