ShellOmalaS2G封面

日本壳牌 Shell Omala S2 G68 100 150 220 320

        

 

Shell Omala S2 G68 100 150 220 320 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

壳牌可耐压齿轮油

 

Shell Omala S2 G68 100 150 220 320 特性:

粘度40℃:68/100/150/220/320/460

性能优势:较长换油周期,抗磨损性,防腐蚀性,保持系统效率。

 

Shell Omala S2 G68 100 150 220 320 应用:

封闭工业齿轮系统,重负荷齿轮系统。

 

产品分类

Shell Omala S2 G68 100 150 220 320  日本壳牌 昭和壳牌 シェル 可耐压 齿轮油